SHUEN DER INDUSTRY(JIANGSU) CO.,LTD

Add: No.6, Shanghai Road, Free Trade Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Province

Contact us: Amy Lu

Mobile: +86-13962299868

E-mail: amy@email.sdi.com.tw


Other Contacts

Suson Lu

Mobile: +86-13962276326

E-mail: suson@email.sdi.com.tw


Lyen Wen

Mobile: +86-15951187127

E-mail: lyen@email.sdi.com.tw